5.2.18

In the Mood for Love
/pintura de Gao Xingjian/